AOD

AOD ASSET MANAGEMENT

Onder Asset Management wordt verstaan het tactisch beheren van een vastgoedportefeuille. Door een vastgoedportefeuille actief te beheren kunnen kosten worden gereduceerd en kunnen opbrengsten worden geoptimaliseerd. Tevens kunnen vastgoedrisico’s beter beheersbaar worden gemaakt. Onder tactisch beheer valt ook het voeren van een duidelijke ontwikkelstrategie en het hanteren van het aan- en verkoopbeleid gericht op die strategie.

ONZE WERKWIJZE

Asset management is een verzamelbegrip voor een diversiteit van disciplines. Binnen AO Development zijn meerdere specialisten werkzaam die een strategisch vastgoedbeleidsplan vertalen naar een regio-, sector- of object specifiek beleid. Het doel is daarbij het rendement te optimaliseren en risico’s te beheersen. Tevens worden kaders geformuleerd waarbinnen het technisch en operationeel beheer wordt uitgevoerd. Omdat de vastgoedmarkt een dynamische omgeving is wordt periodiek een prestatie-analyse uitgevoerd waarin kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten tegen elkaar worden afgezet. In deze analyses wordt ook onderzoek gedaan naar de marktconformiteit van huur- en gebruiksvoorwaarden, marktwaarde, veranderende wet- en regelgeving, en onderhoudsbehoefte.

RAPPORTAGE EN ACTIEF BELEID

Door periodieke analyses uit te voeren zorgt AO Development voor vroegtijdige signalering van organisatie- en marktveranderingen. Door tijdig op deze veranderingen te anticiperen kunnen onnodige kosten of inkomstenderving worden geminimaliseerd. AO Development zorgt voor actief beleid waarbij een concreet plan van aanpak leidt tot portefeuille optimalisatie. Het op portefeuille- en objectniveau gefaseerd invoeren, begeleiden en uitvoeren van realisatieplannen is hierin van cruciaal belang.